Strategia Rozwoju
  Szczyrk 2020

Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Szczyrk prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej kondycji miasta oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w Szczyrku.

Dziękuję za udział w badaniu, Burmistrz Miasta Szczyrk, Wojciech Bydliński

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut.

  1. Warunki życia w Szczyrku. Prosimy o ocenę wybranych aspektów jakości życia w mieście:

Dostępność przedszkoli i żłobków,
stan techniczny i oferta tych placówek

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Dostępność i jakość edukacji podstawowej
i gimnazjalnej, stan techniczny placówek

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Stan techniczny dróg na terenie Szczyrku,
poziom rozwoju sieci

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Wyposażenie i stan techniczny chodników,
oświetlenia, kanalizacji, wodociągów

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Czystość miasta, kosze na śmieci,
system gospodarki odpadami

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Stan środowiska naturalnego,
zanieczyszczenia, poziom ochrony przyrody

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Dostępność internetu
i elektronicznych usług publicznych

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Poziom oferty kulturalnej i rozrywkowej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Poziom wyposażenia
w infrastrukturę kulturalną i rozrywkową

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Jakość oferty sportowej i rekreacyjnej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Poziom wyposażenia
w infrastrukturę sportową i rekreacyjną

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Poziom, jakość i dostępność usług
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim
i jednostkach gminnych

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

Aktywność organizacji pozarządowych,
sportowych, zaangażowanie mieszkańców

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

  2. Prosimy o krótki komentarz - jak się Pani/Panu żyje w Szczyrku? Co jest największym sukcesem
  - pozytywnym elementem w mieście, a co największym problemem, elementem negatywnym?

Element
pozytywny,
mocna strona

Element
negatywny,
deficyt

  3. Co trzeba zrobić w Szczyrku? Proszę wskazać 3 najważniejsze Pani/Pana zdaniem
  przedsięwzięcia


            1.

            2.

            3.

  4. Prosimy ocenić atrakcyjność Szczyrku dla turystów i kuracjuszy lub inwestorów biznesowych

Oferta dla wypoczywających aktywnie

bardzo dobra dobra przeciętna słaba bardzo słaba

Oferta dla turystów rodzinnych

bardzo dobra dobra przeciętna słaba bardzo słaba

Infrastruktura dla turystów

bardzo dobra dobra przeciętna słaba bardzo słaba

Oferta i propozycje poza głównymi
sezonami (wiosna/jesień)

bardzo dobra dobra przeciętna słaba bardzo słaba

Dostępność i jakość
informacji turystycznej

bardzo dobra dobra przeciętna słaba bardzo słaba

Skuteczność promocji
adresowanej do turystów

bardzo dobra dobra przeciętna słaba bardzo słaba

  5. Podstawowe dane respondenta - wykorzystane wyłącznie dla celów statystycznych

Płeć

Kobieta Mężczyzna

Wiek

poniżej 18 18 - 30 30 - 50 50 - 65 powyżej 65

Wykształcenie

Podstawowe Gimnazjalne średnie Zawodowe Wyższe, licencjackie

Status

Pracujący Uczący się Bezrobotny Inne

Miesięczny średni dochód na członka rodziny

brak <1000 1000 - 2500 >2500

Dziękujemy za udział w badaniu!  

Państwa opinie będą stanowić podstawę dla planowania rozwoju Szczyrku.