Zapytanie ofertowe nr 6.Z.NP.2019. Projekt "Nowy Początek"

ZAPYTANIE OFERTOWE 6.Z.NP.2019
Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
realizujący projekt: „Nowy początek” nr RPSL.09.01.05-24-046A/17
zaprasza do złożenia oferty na:
Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub elektronicznie na adres biura projektu Zamawiającego: 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1, lub adres e-mail: mlodzi@deltapartner.org.pl.
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona/tytuł maila powinien brzmieć:
„Zapytanie ofertowe: Kurs języka angielskiego»”.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną, w postaci zeskanowanych, podpisanych dokumentów określonych w niniejszym Zapytaniu, jednak po wyborze jego oferty Oferent zobowiązuje się do złożenia jej w postaci oryginałów podpisanych dokumentów w wersji papierowej.
Ofertę należy złożyć w terminie do 18.06.2019 r. do godz. 10:00. (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego lub na skrzynkę e-mail).

DO POBRANIA: Zapytanie jezyki - 6.Z.NP.2019.pdf


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności