Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekuna/Opiekunki Inkubatora. Projekt "Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania"

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, realizujące projekt: „Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania” zatrudni osobę na stanowisko Opiekuna/Opiekunki Inkubatora.
 
 
Wymagania, które powinien/powinna spełniać Opiekun(ka) Inkubatora:
1. Doświadczenie w realizacji projektów grantowych oraz EFS
2. Dogłębna wiedza w zakresie innowacji społecznych i ich inkubowania oraz tworzenia przyjaznego "ekosystemu"
3. Co najmniej 3 letnie doświadczenie we wskazanych poniżej obszarach:
-  wiedza i umiejętności w obszarze wypracowania i wdrażania innowacji
-  wiedza i umiejętności w zakresie dostępności dla różnych grup osób niepełnosprawnych i seniorów
-  wiedza i umiejętności w zakresie projektowania usług, w tym dla grup o szczególnych potrzebach
-  doświadczenie we wdrażaniu innowacji społecznych, w tym w zakresie budżetowania, określenie systemu wdrażania, kosztów wdrożeń
-  doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów grupowych w formie warsztatów, pracy grupowej.
 
Do obowiązków Opiekuna/Opiekunki Inkubatora należeć będzie:
1) Nadzorowanie procesu opracowania innowacji, w tym przede wszystkim w kontekście dostępności (inkubacja)
2) Planowanie prac nad innowacją akceptacja harmonogramu, ocena osiągania zaplanowanych kamieni milowych (inkubacja)
3) Planowanie wsparcia dla zespołu (inkubacja)
4) Nadzór nad dokumentowaniem pracy i opracowanie dokumentacji innowacji (inkubacja)
5) Wspieranie Innowatorów Społecznych w rozwijaniu pomysłów na innowację:
- mentoring,
-  spotkania, kontakt telefoniczny i mailowy,
- informacja zwrotna na temat pomysłów,
- inspirowanie i motywowanie
6) Planowanie testów innowacji i metod oceny, pomoc w poszukiwaniu środowiska testowego (testowanie)
7) Uczestnictwo w testach innowacji (wsparcie procesu oceny testu) (testowanie)
8) Zapewnienie dodatkowego wsparcia dziedzinowego w zakresie dostępności w procesie modyfikowania innowacji (testowanie)
9) Wyszukiwanie potencjalnych innowatorów społecznych
10) Udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjno-technicznego na etapie opracowywania pomysłów, rozwijania innowacji i testowania, sprawowanie w sposób ciągły opieki nad daną innowacją i jej pomysłodawcą
11) Organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych
12) Organizacja spotkań i warsztatów odbywających się w Inkubatorze.
 
Warunki realizacji usługi:
1. Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu lub ½ etatu
2. Praca na terenie Kielc, Olsztyna lub Warszawy.
 
Wymagane dokumenty:
1. CV
2. Mile widziane kserokopie / skany dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia
3. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 
4. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z załącznikiem (POBIERZ: Opiekun Innowatora_oświadczenie.doc)
 
Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn (Koperta powinna zawierać adnotację „Opiekun(ka) Inkubatora”); lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl do dnia 22.06.2020 r. 
 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych biorących udział w postępowaniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn;
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasady konkurencyjności;
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „Wytyczne”;
4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu.
5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem określonym w postanowieniach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. Osoba fizyczna posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Osobie fizycznej nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności